top of page

Baby Ordering Process 

ขั้นตอนการสั่งซื้อน้องหมาและน้องแมว

1.เลือกน้องหมาหรือน้องแมวที่ลูกค้าต้องการบนหน้าเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะมีทั้งข้อมูลและรูปภาพของน้อง
2.แคปภาพหน้าจอหรือแจ้งชื่อลูกสุนัขหรือลูกแมวให้กับทางเราในช่องทางการติดต่อต่างๆที่เรามี
3.ทางเราจะส่งวิดีโอน้องให้ชม ตรวจสอบรูปภาพและวิดีโอให้เรียบร้อยเพื่อความมั่นใจ
4.ทางเราจะแจ้งรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับน้องตัวนั้นๆให้ลูกค้าทราบก่อนชำระเงิน
5.หลังจากลูกค้ายืนยันจองน้อง ลูกค้าสามารถชำระมัดจำ50%เพื่อรอนำเข้าน้อง และชำระอีก50%ก่อนน้องบินมาไทย1วัน หรือสามารถชำระเต็มจำนวนได้ในครั้งเดียว ทางร้านรับบัตรเครดิตผ่อน 0% นาน 10 เดือนค่ะ
6.หลังจากน้องถึงไทยทางเราจะกักตัวน้องเพื่อตรวจเช็คโรคและปรับสภาพร่างกายก่อนส่งมอบให้ผู้ปกครองค่ะ ระยะเวลาการกักตัว น้องแมว 7 วัน น้องหมา 2วัน 2 คืน

BABY ORDERING PROCESS

1. Select the puppy or kitten you want on our website page, This will include information and pictures of puppies and kittens
2. Take a screenshot or tell us the name of the puppy or kitten in the contact we have
3. We will send you a videos,  Please check photos and videos to be sure
4. We will inform you more information about that puppy or kitten before payment
5. After you confirm the puppy or kitten reservation,  You can pay a 50% deposit to wait for import and pay another 50% before the baby flies to Thailand 1 day  or can pay in full at once  The shop accepts credit cards with 0% installments for 10 months
6. After the baby arrives in Thailand, we will quarantine the baby to check the disease and adjust the body before delivering to the parents, The quarantine period for kittens is 7 days, and puppies are 2 days and 2 nights

bottom of page